GER VAN ELK: Bearable Lightness of Being

(scroll down for dutch)

April 21 – May 27, 2017

Frans Halsstraat 26 Amsterdam
Opening: Friday, April 21, from 5 – 8 pm.

Keizersgracht 241 Amsterdam
Opening: Saturday, April 22, from 5 – 8 pm.

 

GRIMM is proud to announce Bearable Lightness of Being, a tribute to the work and conceptual heritage of Ger van Elk. GRIMM Keizersgracht showcases several highlights of Van Elk’s oeuvre in an intimate setting, while at the Frans Halsstraat a group show by Adriano Amaral, Daniel G. Baird, Elizabeth Price, Willem de Rooij, Letha Wilson and others, will serve as a contemporary reflection on his work.

Ger van Elk (1941-2014) is internationally considered to be one of the pioneers of conceptual art. Anarchist artist par excellence and averse to conventions, Van Elk experimented with many different media and did frequent collaborations with fellow artists, including William Leavitt, Allen Rupersberg and John Baldessari and Bas Jan Ader in particular. In 1969 he participated in the groundbreaking exhibitions When Attitudes Become Form at Kunsthalle Bern and Op Losse Schroeven: Situaties en Cryptostructuren at the Stedelijk Museum Amsterdam; the latter still counts as the introduction of conceptual art in the Netherlands.

At a young age, when his mother remarried and he became Catholic instead of Protestant overnight, Van Elk realized that “theory was nothing but a construct, a work of artifice.” It proved to be a crucial moment to his art practice, the insight that truth is not truthful and that one theory was always interchangeable with another. In his witty and radical work, Van Elk analyzed the role of the artist, explored the question of authorship and original and examined the dubious relationship between image, imagination and reality. With a preference for supposedly insignificant materials and always with a smile, Van Elk tried to disrupt the established art world one artwork at a time.

The idea for this exhibition arose a few years ago when Van Elk was still alive. He loved the idea of exhibiting his work alongside younger generations of artists. This concept evolved into the current presentation on two locations: we will exhibit a selection of historically important work by Van Elk at the Keizersgracht, while at the Frans Halsstraat a group show will be presented by various artists who were either influenced by his work, or with whom we can draw our own parallel with Ger’s work, be it because of a similar (conceptual) approach or by the use of a medium that he pioneered.

We are proud to announce the participation of Elizabeth Price (UK, 1966), who received the Turner Prize in 2012 for her installation The Woolsworths Choir of 1979. Within a specially constructed area in the gallery, Price will present her work K (2015), an overwhelming two-screen projection. As Van Elk was a pioneer in the 1970’s with his short films, Price is pushing the boundaries of video art today; her installations, that examine the forces that are at play when many different technological histories coincide, both appeal to the senses and the intellect, and usually take years to make.

Willem de Rooij (NL, 1969), whose solo exhibition at the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt opened in October 2016 and who is currently presenting a solo exhibition at the Institute of Modern Art in Brisbane, will show several works. The group exhibition will feature two works on canvas and his infamous installation Route Along 18 corners that was on view at the Stedelijk Museum Amsterdam in 1993 and 2010 and that guided the visitor past eighteen niches of the museum rooms. Both the dry-humorous approach and a preoccupation with the conditions of the exhibition space express a strong affinity with the work of Van Elk, especially his early installations as Hoe hoeker hoe platter (1972) and Apparatus scala dividens (1969), that both have been on view at the Stedelijk Museum.

Van Elk’s Well Polished Floor (1969-1980) was executed three times at the Stedelijk Museum Amsterdam, where it is still home today. Within the group exhibition at the Frans Halsstraat, this iconic piece resonates in a site-specific floor installation by Adriano Amaral (BR, 1982). In his work, that is currently also on view in a solo exhibition at the Vleeshal in Middelburg, Amaral examines the relationship between the human body and architecture. It is a profound interest in the nature of the materials that surround us, that he shares with Van Elk. But while Van Elk turned to rope, pole and canvas, Amaral takes his material experiment into the 21st century by mixing all kinds of artificial products such as silicone, aluminum and concrete with natural resources.

The work of Daniel G. Baird (US, 1984), a young artist from Chicago, is a layered examination of the place mankind occupies within the inevitable passage of time. Baird is interested in the traces that symbolize our relationship to time and progress. Fossils, hidden within sedimentary layers of the past, embody the omnipresent and infinite symbolism of a horizon. This understanding of the horizon, as a place where things appear and disappear, held the interest of Ger van Elk as well. It contains an elusive and ever-changing phenomenon.

Letha Wilson (US, 1976), who recently exhibited a solo show at the Center for Contemporary Art and Culture at PNCA, Portland, OR, also reflects on Van Elk’s relationship with the horizon and his play with illusion and reality. She will present two works, one of which she produced specially for Bearable Lightness of Being. Like Van Elk, Wilson challenges the dividing line between image and truth. But where Van Elk aimed to demonstrate photography’s inability to represent reality, Wilson’s works are experiments in overcoming this duality altogether.

 

For more information, interview and royalty free image requests please contact press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465.

 


 

PERSBERICHT NEDERLANDS

 

Met trots kondigt GRIMM Bearable Lightness of Being aan, een ode aan het werk en het gedachtegoed van Ger van Elk. Bij GRIMM Keizersgracht zullen in intieme setting diverse hoogtepunten uit het oeuvre van Van Elk te zien zijn. Gelijktijdig vindt op de Frans Halsstraat een groepstentoonstelling plaats van onder andere Adriano Amaral, Daniel G. Baird, Elizabeth Price, Willem de Rooij en Letha Wilson, waarin gereflecteerd wordt op het werk van Van Elk.

Ger van Elk (1941- 2014) geldt internationaal als een van de grondleggers van de conceptuele kunst. Eigenzinnig kunstenaar bij uitstek en wars van conventies, experimenteerde hij met uiteenlopende media en ging samenwerkingsverbanden aan met collega-kunstenaars, onder wie William Leavitt, Allen Rupersberg en John Baldessari en Bas Jan Ader in het bijzonder. In 1969 nam hij deel aan de legendarische tentoonstellingen When Attitudes Become Form in Bern en Op losse schroeven / Situaties en cryptostructuren in het Stedelijk Museum Amsterdam, waarvan de laatste algemeen geldt als de introductie van de conceptuele kunst in Nederland.

Reeds op jonge leeftijd en naar aanleiding van het hertrouwen van zijn moeder, waarbij het voltallige gezin werd omgedoopt van Protestant naar Katholiek, realiseerde Van Elk zich dat “theorie niets anders was dan een constructie, een kunstwerk”. Het bleek een cruciaal moment voor zijn kunstpraktijk, het inzicht dat waarheid geen waarheid was en dat de ene theorie altijd inwisselbaar was voor de andere. Op onnavolgbare wijze bevroeg Van Elk de rol van de kunstenaar, boog zich over het vraagstuk van auteurschap en origineel en onderzocht de dubieuze verhouding tussen afbeelding, verbeelding en werkelijkheid. Met een voorliefde voor zogenaamd onbeduidende materialen en altijd een flinke dosis humor, probeerde Van Elk de gevestigde kunstorde beetje bij beetje te ontregelen.

Het idee voor deze expositie ontstond een paar jaar geleden, toen Ger van Elk nog leefde. Het leek hem een geweldig idee zijn werk zij aan zij met dat van jongere generaties kunstenaars te exposeren. Dit idee ontwikkelde zich door tot de huidige presentatie op twee locaties: op de Keizersgracht tonen we een selectie aan hoogtepunten uit het oeuvre van Van Elk, terwijl op de Frans Halsstraat een groepstentoonstelling te zien zal zijn van kunstenaars die ofwel geïnspireerd zijn door Van Elk of die een verwantschap met zijn werk vertonen, vanwege een vergelijkbare (conceptuele) benadering of vanwege het gebruik van het soort media, waarvoor Van Elk met zijn kunst de weg vrijmaakte.

We zijn bijzonder trots op de deelname van Elizabeth Price (UK, 1966), die in 2012 de Turner Prize in ontvangst nam voor haar installatie The Woolsworths Choir of 1979. Binnen een speciaal geconstrueerde omgeving in de galerie zal Price haar werk K (2015) presenteren, een overweldigende op twee schermen. Waar Van Elk met zijn korte films in de jaren ’70 pionier was, is Price dat voor de hedendaagse videokunst; haar installaties, waarin ze de dynamiek onderzoekt die ontstaat wanneer verschillende technologische tendensen samenkomen, doen zowel een appèl op de zintuigen als op het intellect en duren gewoonlijk jaren om te maken.

Van Willem de Rooij (NL, 1969), van wie in oktober 2016 een solo expositie opende in het Museum für Moderne Kunst in Frankfurt en die momenteel een solotentoonstelling presenteert in het Institute of Modern Art in Brisbane, zullen meerdere werken te zien zijn, waaronder twee schilderijen en zijn beruchte installatie Route along 18 Corners dat in 1993 en 2010 in het Stedelijk Museum te zien was en dat de bezoeker langs achttien hoeken van diens toonzalen gidste. Zowel uit de droog-humoristische benadering als de pre-occupatie met de condities van de tentoonstellingsruimte spreekt een sterke affiniteit met het werk van Van Elk, met name vroege installaties als Hoe hoeker hoe platter uit 1972 en Apparatus scala dividens uit 1969, die beiden in het Stedelijk Museum te zien zijn geweest.

Tot drie keer toe werd in het Stedelijk Museum Van Elk’s iconische Goed Geboende Vloer (1969-1980) uitgevoerd, waar het vandaag de dag nog steeds te zien is. Dit iconische werk vindt binnen de groepsexpositie aan de Frans Halsstraat zijn weerklank in een site-specific vloerinstallatie van Adriano Amaral (BR, 1982). Amaral, die gelijktijdig een solo expositie heeft in de Vleeshal in Middelburg, onderzoekt in zijn werk de relatie tussen het menselijk lichaam en architectuur en heeft daarbij een diepgaande interesse in de aard van de materialen die ons omringen gemeen met Van Elk. Maar waar van Elk zich wendde tot touw, stok en tentdoek, trekt Amaral het materiële experiment naar de 21e eeuw door allerlei kunstmatige producten als siliconen, aluminium en beton te vermengen met natuurlijke grondstoffen.

Het werk van Daniel G. Baird (US, 1984), een jonge kunstenaar uit Chicago, is een gelaagd onderzoek naar de plek die de mens inneemt binnen het onvermijdelijke verstrijken van de tijd. Baird is geïnteresseerd in sporen die onze raadselachtige relatie met tijd en vooruitgang symboliseren. Van de fossielen in aardlagen uit vroegere tijden die worden blootgelegd door recente erosie, tot de alomtegenwoordige en oneindige symboliek van een horizon. Ook Ger van Elk was gefascineerd door de horizon, als plek waar dingen achter kunnen verschijnen en verdwijnen. Het blijft een ontastbaar en immer veranderlijk fenomeen.

Ook Letha Wilson (US,1976), die onlangs solo exposeerde in het Center for Contemporary Art and Culture in het PNCA in Portland, OR, reflecteert op Van Elk’s relatie met de horizon en zijn spel met illusie en werkelijkheid, in twee werken waarvan ze er één speciaal voor ‘Bearable Lightness of Being’ vervaardigde. Evenals Van Elk daagt Letha Wilson in haar werk de scheidslijn uit tussen afbeelding en waarheid. Maar waar Van Elk zich inspande het onvermogen aan te tonen van de fotografie om de realiteit weer te geven, probeert Wilson in haar werk deze dualiteit juist op te lossen.

 

Voor meer informatie, of het aanvragen van beeld of interviews, kunt u contact opnemen met: press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465.